Pitch en Putt heeft zijn eigen gedragsregels, oftewel etiquette, naast de officiële regels. Het woordenboek definieert etiquette als ‘acceptabel gedrag binnen een groep’, en bij golf wordt de betekenis hiervan uitgebreid tot het tonen van respect voor partners, tegenstanders en de golfbaan. Leren wat wel en wat geen acceptabel gedrag volgens de golfetiquette is, zou een van de eerste lessen moeten zijn die je leert als speler.De belangrijkste gedragsregels van Pitchen Putt worden hierna beschreven, overtreding van de etiquette kunnen leiden tot diskwalificatie (oordeel van de referee) of schorsing (oordeel van het bondsbestuur in overleg met de regel & handicap commissie).

Voor 2019 zijn er een aantal nieuwe regels geïntroduceerd bij het golfen. De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

  • Droppen vanaf kniehoogte
  • Double hit: geen strafslag
  • Geen straf voor per ongeluk bewegen van de bal (vertrouwen integriteit speler)
  • Vlag mag in de hole blijven bij putten
  • Spikemarks mogen gerepareerd worden
  • ‘Penalty areas’ in plaats van (water)hindernissen
  • Grond raken (grounden) in penalty areas (met uitzondering van de bunker) is toegestaan

Geef spelers de ruimte hun bal te slaan
Je dient altijd andere spelers de ruimte te geven om hun bal te slaan. Dit is niet alleen een kwestie van normale beleefdheid, maar ook van persoonlijke veiligheid. Op de afslagplaats dien je aan de zijkant te staan, op gelijke hoogte of iets achter de speler die de bal gaat slaan, zodat je noch zijn gezichtsveld belemmert, noch zijn concentratie verstoort. Op de fairway houd je ook afstand om uw partner of tegenstander een ongehinderde blik op de hole te geven: nooit sta je direct achter of voor een speler die een slag maakt. Tevens mag je tas of andere artikelen noch zijn gezichtsveld belemmeren, noch zijn concentratie verstoren.

Goed zorgen voor de baan
Aangezien Pitch en Putt banen zeer intensief bespeeld worden, is het niet zo verwonderlijk dat fairways, bunkers en greens behoorlijke slijtage ondervinden. Iedereen geniet van Pitch en Putt op een goed onderhouden baan, en er zijn maar een paar seconden voor nodig om een plag terug te leggen,pitch marks te herstellen (vooral op de greens!) en je voetstappen uit te wissen na een slag uit de bunker.

Voorzichtig lopen op de green
Op de green lopen is toegestaan, mist je hier aanwezig moet zijn. Onnodig de green betreden, een buggy of kar op degreen rijden of met hakken op de green lopen zijn niet toegestaan. Zie je dat iemand deze regel overtreedt spreek hem eropaan of meldt het bij de Rules official/referee, de baan eigenaar of de organiserende partij.Op de putting lijn (is de lijn die de speler wil dat zijn bal volgt na een putt op de green) van iemand anders staan, vooral wanneer deze kijkt naar zijn putt, is een schoolvoorbeeld van slechte manieren, want je belemmert diens blikveld en laat bovendien deuken of spike marks in de green achter. Deze kunnen een bal uit de koers brengen als er geputt wordt. Kijk altijd waar je partner de bal heeft gemarkeerd en loop er dan omheen om bij je eigen bal te komen.

Nooit uw golftas of trolley voor de green laten liggen
Er is weinig frustrerender daneen groep spelers voor je, die vanachter de green terug moeten lopen naar de voorkant om golftassen en trolleys op te halen, terwijl je wacht om te kunnen spelen. Dit is een voorbeeld van onnodig oponthoud. Als je een green nadert, stel je vast waar de volgende afslagplaats zich bevindt, en laat je je tas of trolley op een plek waar je deze kunt ophalen als je naar de volgende hole loopt. Niet met de trolley over de green lopen maar er omheen.

Roep ‘Fore’ als je twijfelt
De kreet ‘Fore’ is een inmiddels wereldwijd herkende waarschuwing aan andere spelers dat zij hetrisico lopen door een golfbal te worden geraakt. De andere spelers weten dan dat zij dekking moeten zoeken als zij deze waarschuwing horen. Je roept niet alleen ‘Fore’ als je denkt dat uw bal anderespelers zou kunnen raken, maar ook als uw bal dicht genoeg bij hen in de buurt zou kunnen komen om hun concentratie te verstoren. Sommige spelers wijzen tevens de richting aan als zij roepen, zodat degene die niet in gevaar verkeren rustig verder kunnen spelen.

Andere spelers voor laten gaan
Een van de belangrijkste oorzaken van langzaam spel is dat de achteropkomende groep niet wordt doorgelaten, terwijl naar een verloren bal wordt gezocht. Hoewel de regels je daarvoor drie minuten geven, betekent dit niet dat je het spel mag ophouden. Je behoort de groep achter je voor te laten gaan, vooral als zij staan te wachten om te kunnen spelen.

Wachten tot de groep voor je is verder gelopen
Bij Pitch en Putt wacht men altijd tot de voorgaande groep de green heeft verlaten alvorens af te slaan.

Zoeken naar de golfbal van uw partner of tegenstander
Je bent niet verplicht om te helpen zoeken naar de golfbal van uw tegenstander, wanneer deze van de bedoelde lijn is afgeweken, maar het is wel zo beleefd om mee te doen met de zoektocht, tenminste gedurende enige tijd, of zelfs voor de volle drie minuten die zijn toegestaan volgens de regels.

Spreek niet met luide stem en vloek en scheld niet
Hoewel het begrijpelijk is dat je blij bent nadat je een lange putt voor de winst hebt uitgeholed, mag je vreugdekreten niet je partners, tegenstanders of wie dan ook in de nabije omgeving, afleiden. Je partner kan misschien het belang van de zojuist geholedeputt appreciëren, de Pitch en Putter op devolgende hole die midden in zijn swing werd gestoord hoogstwaarschijnlijk niet. Alleen in geval van een waarschuwing mag er geschreeuwd worden.Hoe begrijpelijk het ook is om bij een mislukte slag een uiting vanboosheid te geven, vloeken en schelden wordt hierbij niet geapprecieerd. Let daarom op je woorden als je boos bent, je weet nooit hoeveel pijn je er ander mee kan doen

Houd altijd rekening met andere spelers
Je dient andere spelers altijd de kans te geven zich optimaal te concentreren op hun volgende slag. Dit geldt onder andere wanneer vanwege filevorming tijdens een wedstrijd meerdere flights op hetzelfde moment bij één afslagplaats aanwezig zijn. Houd dan zoveel mogelijk afstand en houd stiltewanneerspelers op de afslagplaats staan.Het kan voorkomen dat je het gevoel hebt dat je in een flight loopt waarvan jij vind dat je niet hoort. Houd dan ook in je houding rekening met je medespelers, zij kunnen er immers niets aan doen dat jij met hem bent ingedeeld.

Pitch en Putt voor iedereen
Pitch en Putt is een sport welke toegankelijk is voor iedereen, daarom wordt er van eenieder verwacht dat hij met respect omgaat met medespelers ongeacht zijn geslacht, afkomst, geloof of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.